موسسه تند خوانی نصرت

علامت گذاری و حاشیه نویسی

علامت گذاری و حاشیه نویسی چیست؟

علامت گذاری و حاشیه نویشی. علامت گذاری و حاشیه نویسی روشی است که به وسیله آن با علامت گذاردن و نوشتن رمزها و نشانه ها بر روی مطالب کتاب ساختمان مطالب را می شود مشخص کرد. این روشف همچنین شامل نوشتن حواشی است که بدان وسیله تداعی ها، انتقادها، و سوالات شما مشخص می شوند. بسیاری از خوانندگان زیر مطالبی را که می خوانند خط می کشند. ولی، خط کشیدن ساختمان مطالب را تنها در یک سطح نشان می دهد.

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute