موسسه تند خوانی نصرت

طرح همپوشانی

طرح همپوشانی چیست؟

طرح همپوشانی ساختاری را نمایش می دهد که در آن قسمتها با یکدیگر تقاطع می کنند و دارای وجه مشترک هستند. در این طرح، سازمان مطالب از قسمتهای کاملاً مشخص و مجزا درست نشده اند. مساحتهای متقاطع نشان دهنده اختلاط اندیشه هاست که از این اختلاط سطوح بالاتر و بالاتر معانی ایجاد می شوند.

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute