موسسه تند خوانی نصرت

طرح هرمی

طرح هرمی چیست؟

طرح هرمی چندین جهت مختلف را تصویر می کند و وحدت اندیشه ها را از طریق رابطه هر بخش با مطلب کلی نشان می دهد. ساختمان بیشتر مطالب غیرداستانی را می توان با این طرح نشان داد.

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute