موسسه تند خوانی نصرت

طرح شعاعی

طرح شعاعی چیست؟

طرح شعاعی جهت های متفاوتی را نشان می دهد. در این طرح وضعیت ، اندازه، و فاصله قسمتها نشان دهنده روابط مختلف قسمتها نسبت به تز اصلی هستند

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute