موسسه تند خوانی نصرت

طرح سلولی

طرح سلولی چیست؟

طرح سلولی روابط نسبتاً مستقل ولی در عین حال وابسته به تز اصلی را با قسمتهای آن- نکات اصلی و جزئیات- تصویر می کند.

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute