موسسه تند خوانی نصرت

طرح سازمانی

طرح سازمانی چیست؟

طرح سازمانی به طور آشکارتری یک سلسله مراتب از اندیشه ها را نشان می دهد و خط تکامل از یک سطح به سطح دیگر را هم به سمت بالا و هم به سطح پایین ترسیم می کند.

بازگشت به صفحه قبل

طرح سازمانی

طرح سازمانی چیست؟

طرح سازمانی به طور آشکارتری یک سلسله مراتب از اندیشه ها را نشان می دهد و خط تکامل از یک سطح به سطح دیگر را هم به سمت بالا و هم به سطح پایین ترسیم می کند.

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute