ضرورت تغییر در شیوه مطالعه

چه ضرورتی به تغییر در شیوه مطالعه است؟

گسترش روزافزون حجم اطلاعات و نشر انبوهی از کتابها و منابع تخصصی و عمومی وهمچنین دگرگونی در شیوه ها، مناسبات و روابط تولیدی، گسترش دانش و ایجاد شاخه های جدید در علوم و وابستگی و ارتباط علوم و تکنولوژی در شاخه های مختلف با یکدیگر، ضرورت دگرگونی در نحوه بهره برداری از اطلاعات را آشکار می سازد. همچنان که شیوه های نوین، ابزار نوینی را برای بهره برداری بهینه می طلبد، اطلاعات گسترده و ضرورت به خاطرسپاری آنها برای درک مفاهیم و تحلیل ارتباطات و درنتیجه بنای یافته های جدید بر اساس آن، نیز ابزار و شیوه ای نو را می طلبد. در زمانهای دور که حجم اطلاعات محدود بود، شیوه مورد استفاده می توانست به خوبی از عهده به خاطرسپاری و پیوند اطلاعات با یکدیگر و بنای یافته جدیدی بر اساس آن برآید اما آن شیوه نمی توانست در عصر جدید و در پاسخ به نیاز به خاطر سپاری انبوهی از اطلاعات و تحلیل آنها و کشف مفاهیم و ارتباطات نو کارساز باشد، پس تحقیق در ارائه شیوه ای نو و مطابق با تکنولوژی پیشرفته برای تحقیق این مهم آغاز گردید، شیوه ای که می توانست به تمامی نیازها در این زمینه پاسخ گوید. حال که این روش را شیوه سازگار با شرایط نو می نامیم، شیوه قدیم، روشی ناسازگار و غیرمنطقی محسوب می گردد که توان و ظرفیت محدودی دارد اما نیزو و زمان زیادی را می طلبد. بر این مبنا می توان نتیجه گرفت که شیوه نوین می بایست به گونه ای باشد که با صرف کمترین نیرو و زمان، امکان کسب بیشترین بازدهی از اوقات صرف شده فراهم آید تا بتوان مطابق با زمان و تکنولوژی نوین پیش رفت، در غیر این صورت از کاروان تمدید بشری دور خواهیم ماند. ضرورت تغییر در شیوه مطالعه احساس میشود.برای درک ضرورت کار و اهمیت تطابق زمان، تکنولوژی و روش، انسانهایی را تجسم کنید که در عصر فضا، با استفاده از چهارپایان به مسافرت می پردازند. شیوه مطالعه فعلی- که ابتدایی ترین شیوه مطالعه ای است که بشر به آن پی برد- به همان اندازه غیرمنطقی و ناسازگار با زمان و تکنولوژی است که مسافرت با چهارپا در این عصر .

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute