شیوه های نادرست مطالعه

چگونه تغییراتی در شیوه های نادرست مطالعه داشته باشیم

- اتلاف وقت بی تردید اولین مسئله ای که بلافاصله به ذهن خطور می کند و از نام کندخوانی نیز استنباط می شود، مسئله زمان است. در شرایطی که حجم گسترده اطلاعات در پیش دیدگان خودنمایی می کند و ارزش زمان برای بهره گیری از تمامی امکانات برای نیل به هدف و اهداف پس از آن، بیش از پیش آشکار می گردد، صرف زمانی بسیار برای انجام اموری که در زمان کمتری امکان تحقق آنها وجود دارد، امری غیر موجه جلوه می کند. این موضوع بویژه برای آنانی که به ارزش وقت واقفند و نیل به اهداف والایی را در دستور برنامه خویش دارند، جلوه آشکارتری دارد. مسئله زمان از دو زاویه قابل طرح است: از یک سو زمان زیادی برای انجام امری که در زمان کمتری امکان تحقق آن می باشد، صرف می گردد و به عبارتی دیگر در مدت زمانی واحد که امکان بهره برداری بیشتری وجود دارد، کار کمتر و در نتیجه بازدهی کمتری صورت گرفته است، و از سوی دیگر عوارض دیگری که خود ناشی از اتلاف وقت می باشد، نمودار می گردد

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute