موسسه تند خوانی نصرت

شناخت و یادگیری

خلاصه مقالات فوق

به طور خلاصه، شناخت یعنی دانستن وفراشناخت، یعنی شناختِ شناخت یا دانستن درباره دانستن. راهبرد یک برنامه یا نقشه کلی است کهاز مجموعه ای عملیات تشکیل می یابد و برای رسیدن به هدفی معین طراحی و اجرا می شود. تاکتیک به یک تدبیر یا فن ویژه گفته می شود که در خدمت راهبرد قرار می گیرد. راهبردهای شناختی را می توان در سه دسته زیر خلاصه کرد: 1- راهبردهای تکرار ومرور، 2- راهبردهای بسط و گسترش معنایی، و 3- راهبردهای سازمان دهی. هر یک از این سه دسته راهبرد اصلی نیز از تعدادی خرده راهبرد یا تاکتیک تشکیل می شود. . منبع: کتاب روشهای یادگیری دکتر سیف، فصل چهارم

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute