سیستم مطالعه۲

چگونه تغییراتی در سیستم مطالعه۲داشته باشیم

در عمودی خوانی، حرکت دست از بالا به پایین نقطه صفحه است و معمولاً ازوسط صفحه صورت می گیرد، این شیوه بویژه در زمانی که اندازه سطرها کم است، بکار می رود و تمامی خطوط در نور دیده می شود. زمانی سطرها زیاد باشد، عمودی خوانی با زیگزاگهای کوتاه همراه است.

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute