سیستم مطالعه۱

چگونه تغییراتی درسیستم مطالعه۱داشته باشیم

شیوه مارپیچ و زیگزاگ بزرگ، هنگامی به کار می رود که آشنایی قبلی با متن وجود دارد و یا به منظور آشنایی کلی با متتن و یا مرور اجمالی متونی زیاد در زمانی کم به مرور متن می پردازیم. پاراگراف خوانی نیز حکایت از آشنایی قبلی با متن یا مرور اجمالی دارد. در این حالت حرکت دست بصورت مایل است و از ابتدای پاراگراف به انتهای آخرین سطر کامل آن پاراگراف کشیده می شود.

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute