سیستم مطالعه

چگونه تغییراتی درسیستم مطالعه داشته باشیم

در هنگام مطالعه اصلی بر مبنای هدف خود از مطالعه و سیستم مطالعه و شکل استخراج و ثبت اطلاعات و نیز نوع متن، شکل دست خوانی و یا استفاده از خط بر متفاوت است. زمانی که مبادرت به دقیق خوانی می کنیم و نیاز به کسب اطلاعات جزئی تری می باشد، به حرکت دست بطور افقی و کامل و زیر تمام خطوط صورت می گیرد.

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute