سیستم عکس خوانی از چه زمانی در ایران رواج پیدا کرد

روش مطالعه عکس خوانی از چه زمانی در ایران مطرح شده است

حدود سال 89 که در کلاس تندخوانی آقای عبا س منش شرکت کردم، یک جلسه از کلاس ایشان به توضیح و تمرین روش عکس خوانی اختصاص داشت. در سال 91 یا 92 آقای سعید محمد ی تدریس عکس خوانی را در دانشگاه شریف آغاز کرد. به گفته او، این روش نوعی روش تکمیلی برای تندخوانی محسوب میشود. موسسه تندخوانی نصرت از سال 92 این کلاسها را برای شاگردان خصوصی خود برگزار می نمود. در حال حاضر نیز کسانی که یک دوره در کلاسهای این موسسه شرکت کرده اند و دوره تکمیلی را نیز گذرانده اند میتوانند در این کلاسها شرکت نمایند قابل ذکر است که روش عکس خوانی به عنوان یک روش استاندارد برای مطالعه محسوب نمی شود. این کلاسها صرفا به بیان آخرین دست یافته های بشر به روش های نوین مطالعه می پردازد و ما در هنگام ثبت نام و شروع کلاس شرایط این دوره ها را برای دانش پذیران توضیح می دهیم

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute