موسسه تند خوانی نصرت

سنجش تحصیلی

سنجش تحصیلی چیست؟

یکی از وظایف مشاوران تحصیلی، سنجش تحصیلی دانش آموزان است. مشاوران تحصیلی برای آنکه بتوانند یک مشاوره مفید ارایه دهند لازم است ابتدا به سنجش تحصیلی دانش آموزان بپردازند. آگاهی از سوابق تحصیلی دانش آموزان، زمینه های اجتماعی و خانوادگی و توانایی های آنها از مواردی است که مشاوران تحصیلی در سنجش تحصیلی به آن می پردازند. مشاور تحصیلی حرفه ای می داند که عوامل بسیاری روی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان اثر دارند. مشاور با شناسایی و بهبود بخشیدن به این عوامل، دانش آموزان را در یادگیری بهتر و تحصیل موفق تر یاری می رساند. سنجش تحصیلی در جهت تحقق این هدف به مشاور توانایی می بخشد. جهتمشاورهتحصیلی باما تماس بگیرید.

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute