موسسه تند خوانی نصرت

سرعت یا درک مطالعه2

چگونه تغییراتی درسرعت یا درک مطالعه داشته باشیم

طبقه بندی های متنوعی از سیستمهای مطالعه – بر اساس میزان سرعت مطالعه – می توان به عمل آورد که در سه طبقه عمده جای میگیرند : مطالعه با سرعت زیاد متوسط و کم . مطالعه برای دریافت اطلاعات کلی و آشنایی اجمالی با متن با سرعت زیاد صورت می گیرد . برای این منظور می توان با سرغتی بیش از 1000کلمه در دقیقه به مطالعه پرداخت . مطالعه اجمالی و تند خوانی < به منظور آشنایی اولیه با متن > در این طبقه قرار دارند.

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute