سرعت مطالعه سرعت کلمه خوانی

چگونه تغییراتی در سرعت مطالعه سرعت کلمه خوانی داشته باشیم

برای رسیدن به هدف افزایش مطالعه، می بایست مبادرت به تغییر مراحل داده ها نمود. با نگاهی به اصول یا مراحل دریافت داده ها نتیجه گرفته می شود که نمی توان مرحله دیدن را حذف کرد یا تغییر داد. همچنین نمی توان مرحله درک را نادیده گرفت، چرا که مطالب بدون درک، عملی است فاقد ارزش. اما می توان دومین مرحله دریافت داده ها، یعنی خواندن را تغییر داد و شکل رایج کنونی را که به صورت کلمه خوانی است، حذف نمود. کلمه خوانی و قرائت بر اساس شناسایی و تعقیب تک تک کلمات قرار داد و خواه با صدای بلند ادا شود یا در دل. اما عبارت خوانی یا اندیشه خوانی بر اساس درک مطالب با نگاه سریع به مجموعه ای از کلمات قرار دارد، یعنی درک بصری. هر چند در عبارت خوانی نیز تمامی کلمات از نظر می گذرد، اما هرگز به معنای ادای کلمات نیست و سرعت مطالعه به چندین برابر سرعت کلمه خوانی افزایش می یابد. مبنای افزایش سرعت، درک بصری است. به عبارت دیگر می بایست مطالعه را با حذف شیوه کلمه خوانی به گونه ای انجام داد که بتوان با دیدن، درک کرد. بی تردید رسیدن به این مرحله و حذف و مقابله با کلمه خوانی- شیوه ای که طی سالیان به آن خود کرده ایم – نیاز به ممارست دارد. در صفحات آتی تکنیکهای مقابله با کلمه خوانی بر مبنای افزایش حوزه دید و کاهش زمان مکث روی کلمات، در کنار سایر شیوه های افزایش سرعت مطالعه ارائه خواهد گردید

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute