موسسه تند خوانی نصرت

سرعت در مطالعه یا درک مطلب

چگونه همزمان با سریع خوانی درک مطلب هم داشته باشیم؟

سرعت درک مطالعه از جمله مسائلی که در مهارتهای مطالعه بر آن تاکید می گردد، افزایش سرعت در مطالعه یا درک مطلب است. طی آموزشهایی که در مهارتهای مطالعه ارائه، بتدریج به مرحله ای خواهیم رسید که خواهیم توانست متون را با سرعتی به مراتب بیش از سرعت قبلی مطالعه کنیم. کسب توانایی در خواندن با سرعت بالا، به معنای آن نیست که ما مجاز به خواندن هر نوع متن با سرعت بالا و به اصطلاح به صورت تندخوانی می باشیم هر چند از چنین توانایی ای برخوردار شده ایم. برای درک مسئله، راننده ای را در نظر بگیرید که توانایی راندن خودرو خویش را با سرعت 200 کیلومتر در ساعت دارد، اما آیا وی تمامی مسیرها را بدون در نظر گرفتن شکل مسیر و زمان خود و هدف از اتومبیل رانی- که به چه منظور و برای رسیدن به کدام مقصد و در چه مدت زمان و از کدام مسیر به رانندگی می پردازد- با سرعتی یکنواخت و یکسان طی می کند؟ آیا می توان و یا مجاز به این امر هستیم که با همان سرعتی که بزرگراهها را طی می کنیم، به طی مسیر شوسه پردازیم؟ آیا مسیر مستقیم با پیچهای تند را با یک سرعت می پیماییم؟ آیا این امر که می خواهیم به مسافرتی تفریحی برویم و در حین رانندگی از درک زیبایی های مسیر نیز غافل نمانیم، با هنگامی که به مسافرتی کاری در مدت زمانی محدود می رویم، موثر در تغییر سرعت با توجه به هدف خویش از آن مسافرت نیست؟

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute