موسسه تند خوانی نصرت

سرعت در مطالعه

سرعت در مطالعه باید چگونه باشد؟

همانگونه که گفته شد، مسدله سرعت مطالعه به عنوان یکی از مباحث پایه ای در این بحث مدنظر قرار گرفت. بی تردید همگان بر این امر واقفیم که هر متنی با توجه به شرایط متن خوانده می شود و سرعت مطالعه بر اساس ویژگی هایی که برشمردیم، تعیین می گردد. نکته مورد تاکید این است که توانایی تندخوایی را به صورت اندیشه خوانی و عبارت خوانی داشته باشیم و بتوانیم بدون برگشت روی کلمات قبلی و چندباره خوانی، با کاهش زمان مکث روی کلمات و افزایش حوزه دید، به درک کامل متن مورد مطالعه بپردازیم. این توانایی به آن معنی نیست که مجاز به خواندن تمامی متون با حداکثر سرعت می باشیم: خواندن متون با سرعت پایین همانقدر زیان آور است که خواندن با بالاترین سرعت. با توجه به آنکه حجم وسیعی از منابع مورد مطالعه تکراری است و یا به تشریح مباحثی پرداخته می شود کهبه سادگی قابل درک است، ضروری است به سرعت به مطالعه این نوع متون بپردازیم، در غیر این صورتعوارضی را که یرشمردیم، به سرعت پا به میدان می نهند و امکان انجام مطالعه ای خوب و راحت را از ما سلب می نمایند که نه تنها از کسب بازدهی، مطلوب از آن مطالعه باز می مانیم، اثرات سوء آنبر ذهن و تفکر ما نقش خواهد بست و درنتیجه به نقطه اوج تونمندی و کسب قدر مبتنی بر دانش، نایل نخواهیم شد.

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute