موسسه تند خوانی نصرت

سرعت درک مطالعه1

چگونه تغییراتی درسرعت درک مطالعه داشته باشیم

سرعت درک مطالعه اینک درک مسئله بسیار آسان است: در هنگام مطالعه نیز با توجه به هدف خویش از آن مطالعه، نوع متن مورد مطالعه، میزان آشنایی با متن، میزان اطلاعات و دانسته های قبلی مربتط با متن، زمان و مکان مطالعه، مدت زمانی که برای مطالعه اختصاص خواهیم داد، نوع مطالعه و سیستم مطالعه مورد عمل، شرایط روحی و جسمی خود در هنگام مطالعه و سایر مواردی که تحت عنوان شرایط مطالعه به آن پرداخت همگی در تعیین سرعت و نظام مطالعه ما در هنگام مطالعه آن متن تاثیر گذاراست بطور مثال سرعت درک مطالعه ما در هنگام مطالعه یک داستان و مطالعه یک کتاب علمی متفاوت است . همچنین زمانی که برای گذراندن وقت سرگرمی و پر کردن اوقات فراغت خویش به مطالعه می پردازیم با زمانی که به مطالعه به منظور گذراندن یک امتحان و یا رسیدن به هدفی والا می پردازیم . به همین صورت مطالعه در هنگامی که قصد دریافت اطلاعات اجمالی و محدود داریم با زمانی که به مطالعه برای ذخیره سازی اطلاعات و یا نقد مطالب و یا درک زیبایی های متن مورد مطالعه می پردازیم با سرعتهای متفاو انجام می گیرد .

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute