ستاره ی شگفتی در عکس خوانی

از تکنیک ستاره ی شگفتی برای عکس خوان شدن استفاده کنید

ستاره شگفتی در عکس خوانی با اصطلاح خاصی همراه است این متن ترجمه یک مقاله انگلیسی می باشد ستاره ی شگفتی هدف: نشان دادن نحوه ی مسدود شدن یادگیری توسط ذهن منطقی و اینکه چطور جلوی موفقیت سد های احساساتی می سازیم. این تمرین شما را برای کشف تفکر جدید و استراتژی های احساس کردن آماده می سازد، که می توانند منجر به مهارت های تصویر خوانی گردند. ملزومات: . آلبوم دوره یادگیری شخصی را در یک طرف قرار دهید تا مشاهده ستاره را مسدود کنید. . آینه ی کوچک . مداد یا خودکار برای طراحی . طرح ستاره ی شگفتی آماده سازی: آلبوم را بین خود و ستاره قرار دهید تا دید خود از ستاره را مسدود کنید. آینه را در یک دست خود بگیرید تا ستاره را تنها از طریق آینه بتوانید ببینید. تمرین: هنگام نگاه کردن به ستاره از طریق آینه،ستاره را ترسیم کنید. سعی کنید ستاره را در 90 ثانیه بکشید. یکی از بزرگترین چالش ها و مانع ها برای تصویر خوانی این است که شما می دانید چطور باید بخوانید. بسیاری از ما فراموش کرده ایم که بار اول چگونه یاد گرفتیم بخوانیم. این تمرین، چنین تجربه ای را برای شما فراهم می کند. ما یاد می گیریم به سختی تمرکز کنیم و با دقت یاد بگیریم، زیرا مهم ترین چیز درباره ی یادگیری صفحه ای است که جلوی چشمانمان می باشد. مانند این است که اصرار کنیم هر چیزی که برای کشیدن ستاره نیاز داریم از طریق آینه به ما می رسد. اگر این تنها استراتژی تان است، دچار " انسداد ذهن" خواهید شد- جلو و عقب خواهید شد و قادر نخواهید بود که پروسه را انجام دهید. به این فکر کنید که یک ستاره چه شکلی است. می دانید که با یک نقطه در بالای صفحه شروع می شود. دستتان برای کشیدن اولین خط چگونه حرکت خواهد کرد؟ شما باید بدون توجه به شکل موجود در آینه حرکت کنید. تنها راه برای کشیدن ستاره ایت است که از پشت چشم هایتان به ستاره نگاه کنید- از ذهنتان- و سپس مطابق تصویر درونی تان ترسیم کنید. آینه به شما تنها دو چیز می گوید. به شما بازخورد می دهد که آیا میان خطوط هستید، و به شما کمک می کند بدانید چه زمانی جهت را تغییر دهید. وقتی به یک نقطه ی اتصال رسیدید و لازم بود جهت را تغییر دهید، به تصویر درونی تان فکر کنید و اینکه دست تان در کدام مسیر باید حرکت کند. با اولین احساس حرکت درست، حرکت کنید و آینه را فقط برای دانستن این که آیا بین خطوط هستید چک کنید. همین استراتژی در مورد خواندن نیز صدق می کند. نیاز است که از پشت چشم هایمان بخوانیم. باید به تصاویر و احساسات درونی مان تکیه کنیم، صفحه را فقط برای دانستن زمان تغییر و اینکه چه موقع تصویر درونی متن باید تغییر کند تا با تصویر بیرونی مطابقت کند، چک کنیم. در مرحله ی اول، عدم صلاحیت ذهن ناخودآگاه، مشکلاتی خواهید داشت. چیزی در زندگی تان شکسته اما نمی دانید برای تعمیرش به چه چیزی نیاز دارید و یا برای تعمیرش چه باید بکنید. در این مرحله داشتن حس ترس متداول است، که گاهی ائقات با هیجان و امکان حل مشکل همراه می شود. سپس، احساس می کنید که پاسخ های کنونی تان به خوبی به شما خدمت نمی کنند. در واقع، منبع مشکلاتتان هستند. تکنیک های جدید یاد می گیرید و برخی از آنها را امتحان می کنید، اما به نظر نا آشنا می آیند. اکنون می دانید چه چیزی شکسته است، می دانید چه بکنید، اما هنوز قادر به انجام آن نیستید. ما این مرحله را بی کفایتی خودآگاه می نامیم. مرحله ی سوم، شایستگی خودآگاه، یک جهش کوانتومی را ارائه می دهد. تکنیک های جدیدتان تبدیل به مهارت می شوند، و به کمک آن ها موفقیت را تجربه می کنید. با این حال، این مهارت ها هنوز به طور کامل وارد زندگیتان نشده اند. هنوز نیاز است به خودتان یادآوری کنید که از رویکرد جدید استفاده کنید. در نهایت، وارد مرحله ی برتری می شوید. در مهارت هایتان استاد شده اید، و بطور اتوماتیک از آنها استفاده می کنید. تکنیک ها تبدیل به قسمت هایی ذاتی از کیفیت زندگی جدیدتان می شوند. STAR OF WONDER Purpose: To show how the logical mind blocks learning and how we easily create emotional barriers to success. This exercise opens you to discovering new thinking and feeling strategies that turn into PhotoReading skills. Requirements: • Stand the Personal Learning Course album up on one end to block view of Star • A small hand-held mirror • A pencil or pen for drawing • Star of Wonder diagram (below) Prepare: Stand the course album up between you and the Star to block the line of sight to the Star. Hold the mirror in one hand so that you can see the Star only through the mirror. Exercise: While looking at the Star through the mirror, trace the Star. Try to draw the star in 90 seconds! One of the biggest challenges or blocks to learning PhotoReading is that you already know how to read. Many of us have forgotten the process of how we first learn something. This exercise creates such a learning experience. We are taught to focus hard and read carefully, because the most important thing about reading is on the page in front of us. This is like insisting that everything you need in order to draw the Star has to come from the mirror. If this is your only strategy you will develop "brain lock"— you will go back and forth, unable to make progress. Think of what a Star looks like. You know it starts with a point at the top. How would your hand move to draw the first line? You have to make this move regardless of what the reflected image in the mirror looks like. The only way to successfully draw the Star is to look at the Star behind your eyes—in your mind—and then draw as you would draw the inner picture, by moving your hand. The mirror will tell you only two things. It will give you feedback about whether you are staying between the lines, and it will let you know when to change direction. When you reach a junction and need to change direction, think of the internal image and which way your hand has to move. Move by first feeling the correct movement and check the mirror only to know you are staying between the lines. The same strategy applies to reading. We need to read from "behind our eyes." We must rely on our internal pictures and feelings, checking the page to know when our feelings must change and when our inner pictures must be changed to match the outer words on the page. In the first stage, Unconscious Incompetence, you know you have a problem. Something in your life is broken, but you are not aware of what needs fixing or how to respond in order to fix it. At this level it is common to feel fear, sometimes paired with excitement over the possibility of solving the problem. Next, you sense that your current actions are not serving you well. Your actions, in fact, are the major source of your problem. You learn about new techniques and even try some of them, but they seem unfamiliar. Now you know what is broken, you know what to do, but you are unable to do it yet. We label this stage, Conscious Incompetence. The third stage, Conscious Competence, represents a quantum leap. Your new techniques become skills, and you experience success with them. Even so, these skills are not fully integrated into your life. You still need to remind yourself to use the new approach. Finally, you enter the stage of Excellence. You have mastered your skills, and you use them automatically. The techniques become a natural a part of your new quality of life.

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute