سبک مطالعه4

چگونه تغییراتی در سبک مطالعه داشته باشیم

شایان گفتن است که افزایش سرعت مطالعه یعنی مطالعه بیشتر در واحد زمان، تنها از طریق سریعتر خواندن و به پیش رفتن حاصل نمی شود، هر گاه عادت و شیوه نادرست برگشت روی کلمات و خطوط قبلی را از بین ببریم- با توجه به آنکه زمانی به اندازه 30 بار خواندن متن، صرف برگشت روی خطوط قبلی می شود- افزایش سرعت مطالعه و یا خواندن حجم بیشتری از مطالب در واحد زمان حاصل می شود. در صفحات آتی خواهیم آموخت بدون برگشت روی کلمات قبلی، با درک بالا به مطالعه بپردازیم و از این رهگذر تمرکز حواس را نیز بدست آوریم. از سوی دیگر در بسیاری از اوقات مطالعه، می توان به اندیشه خوانی به جای کلمه خوانی پرداخت، حرکت سریع چشم روی کلمات بر اساس تکنیکهایی که ارائه می شود، در کنار افزایش حوزه دید، اندیشه خوانی را امکان پذیر می سازد. مسائل دیگری نیز همچون سرگردانی چشم بین کلمات و خطوط و مکث طولانی چشم روی کلمات نیز موجب کاهش سرعت مطالعه می شود، به عبارت دیگر حجم مطالعه در واحد زمان تقلیل می یابد. بر این مبنا هر گاه بیاموزیم با استفاده از تکنیکهایی که ارائه می شود با مشکلات مطالعه روان مقابله کنیم و با تمرکز کامل حواس به مطالعه بپردازیم، دیگر نیازی به برگشتهای مکرر روی کلمات قبلی نخواهد بود و هرگاه وسیع دیدن را فراگیریم، حجم مطالعه ما در واحد زمان، فازایش خواهد یافت. پس این تصور که افزایش سرعت مطالعه موجب کاهش درک مطلب و یا عدم لذت از مطالعه می شود، پندار بیهوده ای است که از بی اطلاعی گویندگان آن از سیستمهای مطالعه و مسائل فراوانی که می توان با توسل به آن به افزایش سرعت مطالعه و کسب لذت و مزایای فراوان از مطالعه پرداخت، حکایت می کند. بی کفایتی موسساتی که تحت عنوان تندخوانی به فعالیت می پردازد و عدم مطالعه و یا ناکافی بودن و یا نامفید بودن منابع مورد مطالعه ای که تاکنون در اختیار آنان قرار داشتهاست، بی تاثیر در بی اطلاعی آنان نبوده است که بی تردید مطالعه این کتاب- که جامع ترین کتابی است که در این زمینه نشر یافته است- و یا استفاده از آموزشهای حضوری انجمن قلم ایران، به بی اطلاعی و مشکلات آنان پایان خواهد داد و حداکثر بازدهی را از اقوات مطالعه خویش خواهند گرفت.

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute