سبک مطالعه3

چگونه تغییراتی در سبک مطالعه داشته باشیم

شایان گفتن است که افزایش سرعت مطالعه یعنی مطالعه بیشتر در واحد زمان، تنها از طریق سریعتر خواندن و به پیش رفتن حاصل نمی شود، هر گاه عادت و شیوه نادرست برگشت روی کلمات و خطوط قبلی را از بین ببریم- با توجه به آنکه زمانی به اندازه 30 بار خواندن متن، صرف برگشت روی خطوط قبلی می شود- افزایش سرعت مطالعه و یا خواندن حجم بیشتری از مطالب در واحد زمان حاصل می شود. در صفحات آتی خواهیم آموخت بدون برگشت روی کلمات قبلی، با درک بالا به مطالعه بپردازیم و از این رهگذر تمرکز حواس را نیز بدست آوریم. از سوی دیگر در بسیاری از اوقات مطالعه، می توان به اندیشه خوانی به جای کلمه خوانی پرداخت، حرکت سریع چشم روی کلمات بر اساس تکنیکهایی که ارائه می شود، در کنار افزایش حوزه دید، اندیشه خوانی را امکان پذیر می سازد.

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute