سبک مطالعه2

چگونه تغییراتی در سبک مطالعه2 داشته باشیم

بر این مبنا می توان به سادگی به درک این مطلب پرداخت که هر چند توانایی مطالعه با سرعتی بسیار بیشتر از سرعت معمول فعلی را می یابیم، اما مطالعه را بر اساس هدف خویش از مطالعه با توجه به سایر مسائلی که طرح گردید، با سرعتهای متفاوت، از یک کلمه در چند دقیقه تا 20000 کلمه در دقیقه، انجام می دهیم. مسئله ای که می بایست بر آن تاکید کرد این است که بسیاری از متونی را که مورد مطالعه قرار می دهیم- که بیش از 80 درصد حجم مطالعه را شامل می شود- می توان با سرعتی بیشتر مطالعه کرد، چه حاوی اطلاعاتی است که در آن مورد نیز قلاً مطالعه داشته ایم و یا مطالبی است که در توضیح سایر مطالب آورده شده است و می توان به سرعت از آن گذشت. در اینجا تاکید بر این نکته است که بیاموزیم که به سرعت از این حجم 80 درصدی درگذریم و بر مطالب تازه و با اهمیت تامل بیشتری نماییم، در صورتی که در حال حاضر تمامی متون را با سرعتی کمابیش یکسان مطالعه می کنیم که این به معنای از دست دادن وقت گرانبها، عدم تمرکز و ناتوانی در سازماندهی و ثبت مطالب است و هرگز ذخیره سازی کامل و دائمی اطلاعات را توام با خلاقیت، که به کسب قدرت مبتنی بر دانش و کشف و ابداع می انجامد، در پی نخواهد داشت. طی آموزشهای آتی درخواهید یافت که پایین بودن سرعت مطالعه عوارض متعددی را به دنبال دارد که از جمله عدم تمرکز حواس ف عدم درک مطالب، خستگی و بی علاقگی را می توان بیان کرد. ما خواهیم آموخت که با سرعتی بیشتر به مطالعهبپردازیم تا ضمنکسب لذت از مطالعه، میزان بازدهی را در واحد زمان افزایش دهیم.

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute