سبک مطالعه1

چگونه تغییراتی در سبک مطالعه داشته باشیم

در مطالعه با سرعت کم، بر تفکر تاکید می گردد. در این طبقه که خواندن انقتثادی و خواندن برای درک جایگاه کلمات و مفاهیم و زیباشناسی جای دارد، مطالعه با سرعتی کمتر از 500 کلمه در دقیقه صورت می گیرد و گاه دقایق و ساعات طولانی صرف تفکر و تعمق در مورد یک کلمه یا عبارت می شود. در خواندن انتقادیبا تاکید بر تبیین استدلالی و نقد مطالب، مطالعه ادامه می یابد. در خواندن برای درک جایگاه مفاهیم، بر زیباشناسی و درک جنبه های ویژهو کسب لذت از مطالعه (بویژه متون ادبی) تاکید می گردد.

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute