سبک مطالعه

چگونه تغییراتی در سبک مطالعه داشته باشیم

سبک مطالعه هر گاه نیاز به کسب اطلاعات دقیق تر و ثبت و ذخیره سازی آن باشد با سرعتی حدود 100 تا 1000 کلمه در دقیقه به مطالعه می پردازیم . نوع متن مورد مطالعه نوع نگارش آن میزان ارتباط متن با رشته تخصصی ما میزان دانسته های قبلی در ارتباط با متن مورد مطالعه میزان مطالعه درباره موضوع متن مورد مطالعه میزان نیاز به این اطلاعات در مطالعات بعدی میزان استفاده از این اطلاعات در آینده و ... در تعیین میزان سرعت مطالعه تاثیرگذار است. نیاز به این اطلاعات، همچنین سیستم مطالعه و شکل سازماندهی و ثبت اطلاعات را تعیین می کند که این خود در تعیین سرعت مناسب برای مطالعه آن متن نیز دخیل می باشد. عبارت خوانی، دقیق خوانی و خواندن تجسمی در این طبقه بندی جای دارد. در عبارت خوانی بر اندیشه خوانی، در دقیق خوانی بر ذخیره سازی، و در خواندن تجسمی بر کشف زوایای ناپیدا تاکید می شود..

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute