موسسه تند خوانی نصرت

ساختمان مطلب

منظور از کشف ساختمان مطلب چیست؟

منظور کشف ساختمان مطلب به طور آشکار، دست کم مطالب را باید در سطه سطح اهمیت نشان داد. علاوه بر روشن کردن ساختمان مطلب، علامت زدن به همراه کاربرد رمزها و نشانه ها شما را قادر خواهد ساخت تا عملاً با اهمیت نسبی مطالب روبه رو شوید و درباره آنها تصمیم بگیرید. این کار شما را از بی توجهی نسبت به اهمیت مطالب باز خواهد داشت. روش علامت گذاری زیر یکی از روشهای متعدد علامت گذاری است. معمولاً اگر در سراسر یک کتاب رمزها و نشانه های واحدی برای علامت گذاری به کار برده شوند، کار علامت گذاری و خواندن مطالب به هنگام مرور کردن ساده تر می شود.

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute