موسسه تند خوانی نصرت

ساختمان ذهنی

ساختمان ذهنی چیست؟

برای ایجاد یک ساختمان ذهنی، مفید است که رابطه میان تز اصلی، نکات اصلی، و جزئیات را به صورت یک شکل یا یک طرح مجسم کنید. برای مثال، مطالب را می توان به صورت یک طرح خلاصه ای، یک سطح سازمانی، یک طرح هرمی، یک طرح شعاعی، یک طرح سلولی، یا یک طرح همپوشی تهیه کرد. علاوه بر اینها ممکن است، به هنگام تمرین، تدابیر دیگری برای ایجاد ساختمان ذهنی کشف کنید.

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute