موسسه تند خوانی نصرت

زمان مطالعه۱

چگونه تغییراتی در زمان مطالعه۱ داشته باشیم

به طور معمول فردی را که با صرف زمان کمتری نسبت به دیگری به مطالعه متن پرداخته است تندخوان، و دیگری را کندخوان می نامیم. در مطالعه این بخش فرض را بر این می نهیم که فرد تندخوانقادر به کسب بازدهی بیشتریاز مطالعه خویش خواهد بود. در صورت اثبات این فرضیه چنین نتیجه گرفته خواهد شد که برای افزایش میزان بازدهی، افزایش سرعت مطالعه به عنوان یک رکن و پایه شیوه درست مطالعه ضروری است

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute