موسسه تند خوانی نصرت

زمان مطالعه

چگونه تغییراتی در زمان مطالعه داشته باشیم

برای کشف شیوه های درست مطالعه، نیاز به مطالعه تطبیقی شیوه ها و اندازه گیری شاخص ها می باشد. اولین معیار برای اندازه گیری، که امکان مقایسه سریع شیوه ها و استخراج نتایج را امکان پذیر می سازد، زمان است. از آنجا که پایین بودن سرعت مطالعه از جمله عوارض و نشانه های نادرست بودن شیوه مطالعه است و همچنین به دلیل تاکیدی که در بخش اول از آموزشهای مهارتهای مطالعه بر افزایش سرعت مطالعه می گردد، مطالعه تطبیقی شیوه های مطالعه را بر اساس مقایسه میزان زمانی که برای مطالعه یک متن واحد از سوی دو مطالعه کننده همتراز می گردد، پی می گیریم

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute