موسسه تند خوانی نصرت

روش مطالعه تخصصی هر کتاب

برایمان مهم است که شما با روش خواندن هر کتاب به صورت مجزا اشنا شوید

در دبیرستانها، همه دانش اموزان سعی میکنند همه کتابها را به یک روش بخونند و اصلا آگاه نیستند که روش مطالعه تخصصی هر کتاب با کتاب دیگر متفاوت است. به همین جهت ایشان کتابها را به یک روش مشخص با ترفند ی که فقط در یک سیستم جواب می دهد میخوانند. به طور نمونه، ایشان همانگونه که زیست را میخوانند، عربی را هم میخوانند. عربی را مثل انگلیسی و انگلیس را مثل فارسی و فارسی را مثل ریاضی می خوانند و به خاطر همین که با روش مطالعه تخصصی هر کتاب اشنا نیستند، مطالعه انها موفقیت نمیشود. در کلاسهای تندخوان، بر آن هستیم که دانش اموزان را با روشهای مطالعه هر درس اشنا کنیم

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute