موسسه تند خوانی نصرت

روش خواندن دقیق

روش خواندن دقیق چیست؟

روش:فنون اساسی روش خواندن دقیق عبارتند از سازمان دادن ، حاشیه نویسی و علامت گذاری ، و خلاصه کردن. در سازمان دادن ، خواننده به دنبال سازمان فکری مؤلف می گردد و از رابطۀ بین مطالب آگاه می شود. با حاشیه نویسی و علامت گذاری ، خواننده صفحات را علامت گذاری می کند تا ساختمان مطالب را روشن تر سازد . در خلاصه کردن ، خواننده مطالب را مرور می کند و درک خود را از مطالب روشن تر و بهتر می سازد

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute