موسسه تند خوانی نصرت

روشهای یادگیری7

مطالعه استراتژیک در یک نگاه

ویژگیهای یادگیرندگان راهبردی 1. درباره ی چگونه مطالعه کردن اطلاعات زیادی دارند. 2. از راهبردهای یادگیری ومطالعه استفاده می کنند. 3. از مهارتهای فکر کردن استفاده می کنند. 4. برای مهارتهای یادگیری وفکر کردن ارزش قائل اند. 5. علاقه ی کافی برای استفاده از این مها رتها دارند. 6. باور دارند که می توانند این مهارتها را به کار بندند. 7. می توانند فعالیتهای مورد نظر خود رادر یک زمان معقول به انجام برسانند. 8. برای رسیدن به هدفهای خود برنامه ریزی می کنند. 9. بر رفتار وچگونگی پیشرفت خودنظارت می کنند. 10. نتایج کار خود را در رابطه با هدفهای خود وبازخورد حاصل از نظر معلم ارزیابی می کنند. 11. رویکردشان نسبت به یادگیری ومطالعه یک رویکرد نظامدار است. منبع: کتاب روشهای مطالعه دکتر سیف، فصل پنجم

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute