موسسه تند خوانی نصرت

روشهای یادگیری6

راهبردهای فراشناختی-ویژگیهای یادگیرندگان راهبردی

ویژگیهای یادگیرندگان راهبردی اگر به رفتار دانش آموزان در موقعیت های یادگیری به دقت بنگیریم، خواهیم دید که در فعالیت های یادگیری خود متفاوت عمل می کنند. اگر به رفتار دانش آموزان در موقعیتهای یادگیری به دقت بنگریم خواهیم دید که در فعالیتهای یادگیری خود متفاوت عمل می کنند.گروهی به سختی حداقل توفیق مورد نیاز برای ادامه ی تحصیلات را کسب می کنند،دسته ای دیگر در حد وسط قرار دارند وموفقیت نسبی به دست می آورند، وبالاخره تعدادی هم هستند که موفقیتهای چشم گیری نصیب خود می سازند.یادگیرندگان موفق همان کسانی هستند که با صفت راهبردی(استراتژیک)شناخته شده اند.واینستاین وهیوم(1998)در توصیف آنان گفته اند: این یادگیرندگان با فعالیتها یا تکالیف یادگیری با اعتماد به نفس بالا واحساس اطمینان از اینکه از عهده ی آن تکالیف بر خواهند آمد روبه رو می شوند، یا دست کم با این احساس که می دانند چگونه باید از پس آنها بر آیند با آنها بر خورد می کنند.این یادگیرندگان سخت کوش، با پشتکار، ومبتکر هستند، ودر برخورد با مشکلات به سادگی دست از کار نمی کشند.آنان می دانند که یادگیری یک جریان فعال است وخود آنان باید مقداری از مسئولیت آن را بپذیرند.یادگیرندگان راهبردی به طور فعال به یادگیری می پردازند ومی دانند که چه وقت می فهمند، وشاید مهمتر از آن،می دانند که چه وقت نمی فهمند.وقتی که با مشکل روبه رو می شوند،می کوشند بفهمند که برای حل آن به چه چیزی نیاز دارند، واز معلم وهم کلاسیهای خود یاری می طلبند.برای آنان مطالعه کردن ویادگرفتن یک فرایند نظامدار است که به میزان زیاد زیر کنترل خودشان است. پژوهشهای انجام شده درباره ی یادگیرندگان موفق یا همان یادگیرندگان راهبردی ویژگیهایی را به دست داده اند که با استفاده از آنها می توان این گونه یادگیرندگان را شناسایی کرد.واینستاین وهیوم(1998)این ویژگیها را به شرح زیر معرفی کرده اند. منبع: کتاب روشهای مطالعه دکتر سیف، فصل پنجم

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute