موسسه تند خوانی نصرت

روشهای یادگیری4

راهبردهای فراشناختی-نظم دهی

نظم دهی راهبردهای نظم دهی انعطاف پذیری در رفتار یادگیرنده را موجب می شوند وبه او کمک می کنند تا هرزمان که برایش ضرورت داشته باشد روش وسبک یادگیری خود را تغییردهد. یکی از ویژگیهای یادگیرندگان موفق توانایی اصلاح کردن راهبردهای شناختی غیر موثر خود یا تعویض آنها با راهبردهای شناختی موثر است.راهبردهای نظم دهی با راهبردهای کنترل ونظارت به طور هماهنگ عمل می کنند.یعنی وقتی که یادگیرنده از راه کنترل ونظارت متوجه می شود که در یادگیری موفقیت لازم را به دست نمی آورد واین مشکل ناشی از سرعت کم یا زیاد مطالعه یا راهبرد غیر موثر یادگیری است،بلافاصله سرعت خود را تعدیل می کند یا راهبرد موثرتری را بر می گزیند.بنا براین،یادگیرنده ی بهره مند از راهبردهای نظم دهی حاضر نمی شود که به روشهای نا موفق یادگیری ومطالعه ادامه بدهد وهمواره،از راه نظارت بر کار خود،نواقص روشها وراهبرد های یادگیری اش را شناسایی می کند وبه اصلاح و یا تعویض آنها اقدام می نماید. حال که با راهبردهای فراشناختی آشنا شدید، میتوانید آنها رادر مقایسه با یکدیگر بررسی کنید. بدین منظور، از جدول 1-5 استفاده کنید. . . منبع: کتاب روشهای مطالعه دکتر سیف، فصل پنجم

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute