موسسه تند خوانی نصرت

روشهای یادگیری3

راهبردهای فراشناختی-نظارت و ارزشیابی

نظارت و ارزشیابی منظور از نظارت و ارزشیابی این است که یادگیرنده برای آگاهی یافتن ازچگونگی پیشرفت خود و زیر نظرگرفتن وهدایت آن است. از جمله می توان نظارت برتوجه درهنگام خواندن یک متن، ازخودسوال پرسیدن به هنگام مطالعه وکنترل زمان وسرعت مطالعه رانام برد. این راهبردها به یادگیرنده کمک می کنندتا هروقت به مشکلی برمی خورد به سرعت آن را تشخیص داده ،در رفع آن بکوشد. دمبو(1994) در رابطه با استراتژی نظارت وکنترل گفته است " شما مشغول مطالعه وآماده شدن برای امتحان درس زیست شناسی هستید، ازخود درباره ی این درس سوالهایی می پرسید ومتوجه می شوید که بعضی قسمتهای کتاب را خوب نفهمیده اید . روش خواندن ویادداشت برداری شما برای این قسمتهای کتاب موثر نبوده است. لازم است راهبرد یادگیری دیگری را بکارببندید." یکی دیگر ازراهبردهای کنترل ونظارت پیش بینی نمونه سوالهایی است که درامتحان یک درس ممکن است بیایند. این مهارت هم به یادگیری بهتر وهم به جلب توجه بیشتر یادگیرنده کمک می کند. . منبع: کتاب روشهای مطالعه دکتر سیف، فصل پنجم

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute