موسسه تند خوانی نصرت

روشهای یادگیری1

راهبردهای فراشناختی-نظارت و ارزشیابی

راهبردهای فراشناختی عمده را می توان در سه دسته قرار داد: راهبردهای برنامه ریزی، راهبردهای نظارت و ارزشیابی، و راهبردهای نظم دهی. در زیر به توضیح هر یک از اینها توجه کنید. برنامه ریزی راهبردهای برنامه ریزی شامل تعیین هدف برای یادگیری ومطالعه،پیش بینی زمان لازم برای مطالعه،تعیین سرعت مناسب مطالعه،تحلیل چگونگی برخورد با موضوع یادگیری،وانتخاب راهبردهای یادگیری مفید است.دمبو(1994)درباره ی اهمیت این نوع راهبردهای فراشناختی می گوید دانش آموزان ودانشجویان موفق آنهایی نیستند که فقط سرکلاس حاضرمی شوند،به درس گوش می دهند،یادداشت برمی دارند، ومنتظرمی مانند تا معلم تاریخ امتحان را اعلام کند.بلکه دانش آموزان ودانشجویان موفق کسانی هستند کهزمان مورد نیاز برای انجام تکالیف درسی را پیش بینی می کنند،درباره ی تحقیقاتی که باید انجام دهند اطلاعات لازم را به دست می آورند،به هنگام ضرورت گروههای کاری تشکیل می دهند، وازسایر رفتارهای خودنظم دهی نیز استفاده ی فراوان می برند. . منبع: کتاب روشهای مطالعه دکتر سیف، فصل پنجم

بازگشت به صفحه قبل

روشهای یادگیری1

راهبردهای فراشناختی-برنامه ریزی

راهبردهای فراشناختی عمده را می توان در سه دسته قرار داد: راهبردهای برنامه ریزی، راهبردهای نظارت و ارزشیابی، و راهبردهای نظم دهی. در زیر به توضیح هر یک از اینها توجه کنید. برنامه ریزی راهبردهای برنامه ریزی شامل تعیین هدف برای یادگیری ومطالعه،پیش بینی زمان لازم برای مطالعه،تعیین سرعت مناسب مطالعه،تحلیل چگونگی برخورد با موضوع یادگیری،وانتخاب راهبردهای یادگیری مفید است.دمبو(1994)درباره ی اهمیت این نوع راهبردهای فراشناختی می گوید دانش آموزان ودانشجویان موفق آنهایی نیستند که فقط سرکلاس حاضرمی شوند،به درس گوش می دهند،یادداشت برمی دارند، ومنتظرمی مانند تا معلم تاریخ امتحان را اعلام کند.بلکه دانش آموزان ودانشجویان موفق کسانی هستند کهزمان مورد نیاز برای انجام تکالیف درسی را پیش بینی می کنند،درباره ی تحقیقاتی که باید انجام دهند اطلاعات لازم را به دست می آورند،به هنگام ضرورت گروههای کاری تشکیل می دهند، وازسایر رفتارهای خودنظم دهی نیز استفاده ی فراوان می برند. . منبع: کتاب روشهای مطالعه دکتر سیف، فصل پنجم

بازگشت به صفحه قبل

روشهای یادگیری1

تعریف راهبردهای فراشناختی

راهبردهای شناختی راه های یادگیری هستند. در قیاس با آنها، راهبردهای فراشناختی تدبیرهایی هستند برای نظارت بر راهبردهای شناختی و کنترل و هدایت آنها. یادگیرندگان ماهرراهبردهای شناختی را به خدمت می گیرند تا به پیشرفت شناختی دست یابند و از راهبردهای فراشناختی استفاده می کنند تا بر آن پیشرفت نظارت و کنترل داشته باشند. برای روشن ساختن تمایز بین راهبردهای شناختی و راهبردهای فراشناختی به مثال زیر توجه کنید: فرض کنید دانش آموزی قرار است در آینده نزدیک در امتحان درس تاریخ شرکت کند. برای آماده شدن به منظور شرکت در این امتحان، کتاب درسی خود را که قبلاً در طول ترم تحصیلی مطالعه کرده استبازخوانی می کند و درباره نکات مهم کتاب، برای مرور کردن در شب امتحان، یادداشت تهیه می نماید. بازخوانی مطالب کتاب درسی و یادداشت برداری دو نوع راهبرد شناختی اند، زیرا دانش آموز از طریق آنها اطلاعات مربوط به درس تاریخ را می آموزد وبه حافظه می سپارد. حال اگر دانش آموز مورد نظر ما، پس از خواندن و یادداشت برداری، بکوشد تا با جواب دادن به سوال های آخر فصل های کتاب آموخته های خود را ارزشیابی کند، این رازشیابی شخصی یک راهبرد فراشناختی به حساب می آید. اگر نتیجه این ارزشیابی نشان دهد که دانش آموز برای امتحان درس آمادگی کامل را کسب نکرده است همان راهبردهای شناختی یا راهبردهای شناختی دیگری را به کار خواهد بست تا اینکهبالاخره اطلاعات لازم را درباره کتاب کسب نماید. منبع: کتاب روشهای مطالعه دکتر سیف، فصل پنجم

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute