موسسه تند خوانی نصرت

روشهای یادگیری 8

خلاصه ای در مطالعه استراتژیک

به طور خلاصه، راهبردهای فراشناختی تدابیری هستند برای نظارت بر راهبردهای شناختی و کنترل و هدایت آنها. یادگیرندگان راهبردی راهبردهای شناختی را به خدمت می گیرند تا به پیشرفت شناختی دستیابند و از راهبردهای فراشناختی استفاده می کنند تا بر آن پیشرفت نظارت و کنترل داشته باشند. راهبردهای فراشناختی از سه دسته عمده راهبردهای برنامه ریزی، راهبردهای نظارت ورازشیابیف وراهبردهای نظمدهی تشکیل می شوند. یادگیرندگان راهبردی در تحصیل دروس مختلف موفقیت های چشم گیری نصیب خود می سازند. این یادگیرندگان با اعتماد به نفس بالا و احساس اطمیناناز کسب موفقیت با تکالیف یادگیری برخورد می کنند. همچنین آنها از ویزگی هایی برخوردارند که توسط آن ویژگی ها به خوبی از سایر یادگیرندگان قابل تمایزند. منبع: کتاب روشهای مطالعه دکتر سیف، فصل پنجم

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute