موسسه تند خوانی نصرت

روشهای یادگیری 5

بسط يا گسترش معنايی

اگر چه راهبردهای تكرار و مرور يادگيرندگان را در انتخاب و كسب اطلاعات و دانش مورد نياز كمك می‌كنند، اما اینها به تنهايی برای يادگيری مطالب، به‌ويژه موضوع‌های معنی‌دار، كافی نيستند. بنابراين، يادگيرندگان به راهبردهای ديگری بجز تكرار و مرور نياز دارند تا آنان را در ربط دادن اطلاعات تازه به اطلاعات قبلا آموخته شده ياری دهد. راهبرد گسترش (بسط) معنايی همين منظورها را برآورده می‌سازد. روان‌شناسان گسترش معنايی را به عنوان افزودن معنی به اطلاعات تازه برای ربط دادن آنها به اطلاعات قبلا آموخته شده تعريف كرده‌اند. به سخن ديگر، يادگيرنده، به كمك راهبرد گسترش، بين آنچه از قبل می‌دانسته و آنچه قصد يادگيری‌اش را دارد پل ارتباطی ايجاد می‌كند. اين كار از راه افزودن جزئيات بيشتر به مطلب تازه، خلق مثال‌ها و موردهايی برای آن، ايجاد تداعی بين آن و انديشه‌های ديگر، و استنباط كردن درباره آن انجام می‌شود. در زير به توضيح مهم‌ترین راهبردهای گسترش معنايی توجه كنيد. منبع: کتاب روشهای یادگیری دکتر سیف، فصل چهارم

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute