موسسه تند خوانی نصرت

روشهای یادگیری 4

راهبرد تكرار ويژه موضوع‌های پيچيده (معنی دار)

راهبرد تكرار ويژه موضوع‌های پيچيده (معنی دار) راهبردهايی كه در قسمت قبلی معرفی كرديم عمدتا برای حفظ كردن يا به ياد سپاری مطالب ساده و پايه و عموما غير معنی‌دار مفيدند. برای يادگيری موضوع‌های پيچيده و معنی‌دار می‌توانيد از راهبردهای بهتری استفاده كنيد. اين راهبردها به شما كمك می‌كنند تا توجه خود را بر انديشه‌های اصلی، نكات مهم و قسمت‌های عمده مطالب متمركز كنيد. برای مثال، زمانی كه شما نكات مهم يا اطلاعات ضروری يك مقاله را از يك مجله علمی با نوعی علامت‌گذاری، مثلا خط كشيدن در زير آنها يا حاشيه نويسی،برجسته می‌سازید، يا اطلاعات مهم را از يك دفترچه راهنما كپی می‌‌كنيد، از راهبردهای پيچيده‌تر تكرار و مرور استفاده می‌نماييد. راهبردهای تكرار و مرور مخصوص تكاليف يادگیری پيچيده بر انتخاب اطلاعات مهم و تكرار آنها به منظور افزايش آشنايی و درك و فهم آنها تاكيد می‌كنند. اين راهبردها، بيشتر از راهبردهای مربوط به تكاليف ساده، از سوی يادگيرنده، نياز به تفكر فعال دارند. به عنوان نمونه، يادگيرنده برای اينكه بتواند مطالب مهم يك كتاب درسی را مروركند بايد قادر باشد كه مطالب مهم را از غير مهم تشخيص دهد. همچنين دانش‌آموز يا دانشجويی كه می‌خواهد نكات مهم توضيحات معلم يا كتاب درسی خود را انتخاب و ثبت نمايد بايد از شيوه‌های درست خلاصه كردن آگاه باشد. راهبرد تكرار يا مرور برای يادگيری موضوع‌های پيچيده و معنی‌دار متنوع‌اند. مهم‌ترين اين راهبردها عبارت‌اند از:انتخاب نكات مهم و كليدی،خط كشيدن زير مطالب مهم،برجسته سازی قسمت هايی از متن كتاب،رو نويسی يا كپی كردن مطالب. منبع: کتاب روشهای یادگیری دکتر سیف، فصل چهارم

بازگشت به صفحه قبل

روشهای یادگیری 4

راهبرد تكرار ويژه موضوع‌های ساده و پايه (غيرمعنی دار)

راهبرد تكرار ويژه موضوع‌های ساده و پايه (غيرمعنی دار). يكی از راه‌های تكرار برای به ياد سپردن مطالب غير معنی‌دار بخش به بخش حفظ كردن آنهاست. در اين روش، مقدار زيادی از اطلاعات، مانند جدول ضرب يا علايم عناصر شيميايی، به چند بخش تقسيم و اين بخش‌ها به نوبت از راه تکرار آموخته می‌شوند. انتقال اطلاعات به حافظه دراز مدت نياز به كوشش فراوان دارد. وقتی كه مقدار زيادی اطلاعات به چند بخش كوچك‌تر تقسيم می‌شوند و آن بخش‌ها به‌طور جداگانه آموخته می‌شوند، انتقال آنها به حافظه دراز مدت آسان‌تر انجام می‌گيرد. زمانی كه می‌كوشيم تا يك فهرست طولانی از اطلاعات را يكجا حفظ كنيم، با مشكل مواجه می‌شويم. تقسيم فهرست‌های طولانی به چندين بخش از اين مشكل جلوگيری می‌كند، زيرا وقتی فهرست مطالبی كه قرار است آموخته شود كوتاه باشد يادگيری همه مطالب آسان‌تر است. راه ديگر حفظ اطلاعات تمرين پراكنده يا مطالعه با فاصله است. در اين روش يادگيرنده، به جای اينكه سعی كند تا يكباره و در يك نوبت مقدار زيادی اطلاعات را حفظ كند، وقتش را تقسيم می‌كند و چندين بار آن اطلاعات را مرور می‌نمايد. اگر يادگيرنده بكوشد تا در يك نوبت همه مطالب را حفظ كند و تمام وقت خود را در همان يك نوبت صرف تكرار و يادگيری آن مطالب نمايد، اين كار باعث خستگی و از بين رفتن انگيزه او می‌شود. علاوه بر اين، معمولا پس از پايان يافتن تمرين، فراموشی صورت می‌گيرد. اگر يادگيرنده چندين نوبت صرف مطالعه كند، آنچه را در نوبت قبل فراموش كرده است در نوبت بعد به سرعت می‌آموزد. برای ياد گرفتن و حفظ كردن موضوع‌های ساده و پايه، علاوه بر بخش بخش ياد گرفتن و تمرين پراكنده، راهبردهای ديگری نيز وجود دارند. از جمله می‌توان موارد زير را نام برد.چند بار از رو خواندن، چند بار رونويسی كردن، تكرار اصطلاحات مهم وكليدی با صدای بلند،بازگويی مطالب برای چندين بار پشت سر هم،استفاده از تدابير ياديار، مانند آهنگ، قافيه، و تصوير. منبع: کتاب روشهای یادگیری دکتر سیف، فصل چهارم

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute