موسسه تند خوانی نصرت

روشهای یادگیری 3

بررسی مساله تکرار و مرور در راهبردهای شناختی

منظور از راهبردهای شناختی اقدام هایی هستند که به ما کمک آنها اطلاعات تازه را برای پیوند دادن و ترکیب کردن با اطلاعات قبلاً آموخته شده خود و ذخیره سازی آنها در حافظه درازمدت (یعنی یادگیری) آماده می کنیم. ما این راهبردها را در سه دسته کلی تکرار یا مرور، بسط یا گسترش، و سازمان دهی توضیح می دهیم. تكرار يا مرور منظور از تكرار (مرور) عمدتا گفتن يك مطلب برای خود با صدای بلند يا آهسته است. ساده‌ترين نوع تكرار يا مرور با هدف نگهداری يك موضوع در حافظه موقتی يا حافظه كوتاه مدت تا زمان استفاده از آن انجام می‌شود. مثلا، وقتی كه ما شماره تلفنی را از روی دفترچه تلفن نگاه می‌كنيم و گوشی تلفن در فاصله‌ای دور از ما قرار دارد و، تا زمان رسيدن به گوشی و گرفتن شماره، آنرا با صدای بلند يا آهسته تكرار می‌كنيم تا از فراموش شدنش جلوگيری نماييم از اين راهبرد سود می‌بريم. همچنين اين راهبرد ما را در كوشش برای انتقال اطلاعات به حافظه دراز مدت كمك می‌كند ـ مانند زمانی كه با تكرار پشت سر هم يك شماره تلفن آن را به خاطر می‌سپاريم. منبع: کتاب روشهای یادگیری دکتر سیف، فصل چهارم

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute