موسسه تند خوانی نصرت

روشهای یادگیری 2

بررسی مساله شناخت و فرا شناخت

شناخت به طور ساده شناخت را می توان به عنوان فرایندها یا جریان هایی که به کمک آنها یادگیری، یادآوری، وتفکر صورت می پذیرد تعریف کرد. به بیان دیگر، شناخت یعنی دانستن ووقتی که می گوییم شناخت جهان هستی منظورمان دانستن جهان هستی است. فراشناخت به طور ساده، فراشناخت به شناخت شناخت یا دانستن درباره دانستن گفته می شود. به بیان دیگر، فراشناخت عبارت است از دانش فرد درباره چگونگی یادگیری خودش. دانش فراشناختی شامل سه نوع دانش است : 1- دانش مربوط به خود یادگیرنده، مانند آگاهی از رجحان ها، علاقه ها،عادت های مطالعه، هدف ها ، و نقاط قوت و ضعف خودش؛ 2- دانش مربوطبه تکلیف یا موضوع یادگیری، از قبیل اطلاعات مربوط به سطح دشواری موضوع یادگیری و مقدار کوشش مورد نیاز برای یادگیری آن؛ و 3- دانش مربوط به راهبردهای یادگیری و چگونگی استفاده درست از آنها. مهمترین امتیاز دانش فراشناختی این است که یادگیرنده را قادر می سازد تا لحظه به لحظه از فعالیت یادگیری خود و چگونگی پیشرفت کارش آگاه باشد، و هم نقاط قوت وهمنقاط ضعف خودش را تشخیص دهد. هولت (1982) دربارهاهمیت دانش فراشناختی گفته است: ممکن است دانش آموز خوب کسی باشد که می گوید من نفهمیدم، زیرا او دائماً بر میزان درک و فهم خود نظارت دارد. دانش آموز ضعیف کسی است که از میزان درک و فهم خود اگاه نیست وغالباً نمی داند که می فهمد یا نمی فهمد. درنتیجه، مسئله این نیست که از یادگیرندگان بخواهیم آنچه را که نمی دانند از ما بپرسند. بلکه مسئله این است که آنان را از تفاوت بین آنچه می دانند و آنچه نمی دانند آگاه سازیم. (ص17) حال که با مفاهیم شناخت، فراشناخت، و راهبرد آشنا شدیم، به توضیح راهبردهای شناختی و فراشناختی می پردازیم. در دنباله مطالب این فصل راهبردهای شناختی و در فصل بعد راهبردهای فراشناختی را توضیح می دهیم. منبع: کتاب روشهای یادگیری دکتر سیف، فصل چهارم

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute