موسسه تند خوانی نصرت

روشهای یادگیری 1

بررسی مساله روشهای یادگیری – راهبردهای شناختی

چنان که در فصل های پیشین دیدیم، بنا به روانشناسی خبرپردازی، یادگیری به جریان دریافت اطلاعات محیطی به وسیله گیرنده های حسی، گذر این اطلاعات از حافظه حسی و حافظه کوتاه مدت، معنی دار شدن، و نهایتاً قرار گرفتن در حافظه دراز مدت گفته می شود. بنابراین، هر تدبیری که جریان فوق را سهولت بخشد، یعنی به پردازش اطلاعات کمک کند، در واقع به یادگیری و یادآوری کمک می کند. تدابیری که به این منظور توسط روانشناسان و صاحب نظران حوزه روانشناسی خبرپردازی ابداع شده با نام روش ها یا مهارت های یادگیری، یا به طور دقیق تر راهبردها یا استراتژی های شناختی و فراشناختی نامگذاری شده اند. منظور از راهبرد (استراتژی) یک برنامه یا نقشه کلی است که از مجموعه ای عملیات تشکیل می یابد و برای رسیدن به یک هدف معین طراحی و اجرا می شود. اصطلاح وابسته به راهبرد تاکتیک است. تاکتیک به یک تدبیر یا فن ویژه گفته می شود که در خدمت راهبرد قرار می گیرد. به عنوان مثال، چنان که در توضیحات بعدی این فصل خواهید دید، بسط و گسترش معنایی موضوع هایی که می خواهیم یاد بگیریم یک راهبرد یا استراتژی یادگیری است، ولی تصویرسازی ذهنی، قیاس گری، و تحلیل و تفسیر تاکتیک هایی هستند که بهمنظور بسط معنایی به کار می روند. از آنجا که موضوع فصل حاضر و فصل بعدی راهبردهای شناختی و فراشناختی اند، لازم است معنی شناخت و فراشناخت را روشن کنیم. در زیر به توضیح این دو مفهوم توجه نمایید. منبع: کتاب روشهای یادگیری دکتر سیف، فصل چهارم





بازگشت به صفحه قبل



C 2020 Yad-roye-yar institute