موسسه تند خوانی نصرت

روشهای متفاوت تندخوان شدن

روشهای متفاوتی برای تندخوان شدن وجود دارد

در امریکا، روشهای تندخوانی در رشته ای با عنوان روانشناسی یادگیری مورد مطالعه اندیشمندان این کشور قرار گرفت. برای اطلاعات بیشتر به کتاب دکتر علی سیف مراجعه نمایید. این رشته هنوز نیز در ایران به وجود نیامده است ولی در این رشته ی درسی به روش های مختلفی که منجر به سرعت در مطالعه می شود مورد مطالعه قرار گرفته است برخی برای تندخوان شدن تنها به بازیهای چشمی اکتفا می کنند و برخی نیز به روشهایی برای سریعتر شدن از جهات دیگر و برخی نیز به حذف روشهای منفی در مطالعه می پردازند امروزه روشهای گوناگونی برای تندخوان شدن ابداع شده است که اسپید ریدینگ مشهور ترین آنها است. این فن کما کان در کشورهای پیشرفته دنیا و دانشگاه های معتبر دنیا تدریس می شود و علاوه بر مقبول بودن نزد همه دانشمندان حیطه روش مطالعه، امتحان خود را پس داده است و در 90 درصد دانش پذیران تاثیر قطعی و منتج داشته است موسسه نصرت تمرینات تندخوانی خود را همواره به روز رسانده و از جدیدترین تمرینات استفاده می نماید ولی بیس آنچه تدریس می کند تندخوانی / اسپید ریدینگ می باشد





بازگشت به صفحه قبل



C 2020 Yad-roye-yar institute