موسسه تند خوانی نصرت

روشهای سازماندهی یادگیری

سازمان دهی

بهترین و کامل ترین نوع راهبرد یادگیری سازمان دهی است.سازمان دهی نوعی راهبرد گسترش معنایی است ولی تفاوت آن با راهبردهایی که در قسمت بالا ذکر شد در این است که یادگیرنده در استفاده از راهبرد سازمان دهی برای معنی دار ساختن یادگیری به مطالبی که قصد یادگیری آنها را دارد نوعی چهارچوب یا ساختار سازمانی تحمیل می کند.اما چنین عملی در راهبردهای بسط الزامی نیست این چهارچوب سازمانی می تواند ویژۀ اطلاعات جدید باشد (یعنی نوعی سازمان درونی )یا اینکه مطالب جدید را به دانش موجود ربط دهد(چهارچوب بسطی(. ساده ترین شکل سازمان دهی آن است که اطلاعات را در دسته هایی قرار دهیم تا آنها را آسان تر یاد بگیریم . گنجایش حافظۀ کوتاه مدت یا فعال محدود است وقتی که ماده های متعدد یادگیری را دسته بندی می کنیم از یاد حافظۀ فعال خود می کاهیم و قدرت تمرکزمان را بیشتر می کنیم و این علت اصلی تسهیل یادگیری از راه دسته بندی اطلاعات است. در واقع، ما از مقداراطلاعاتی که می خواهیم یاد بگیریم کم نمی کنیم بلکه از راه تقطیع تعداد ماده های اطلاعاتی را محدود می سازیم. دسته بندی را می توان بر اساس تلفظ کلمات، ترتیب زمانی رویدادها، و نظایر اینها انجام داد. همچنین برای این منظور می توان از مقوله های مختلفی مانند حیوانات، گیاهان، مواد معدنی، روابط سلسله مراتبی در ریاضیات، و غیره استفاده کرد.دسته‌بندي محض مطالب به مقوله‌ها يا طبقات بيشتر، براي يادگيري موضوعات ساده يا پايه مفيدند. براي يادگيري موضوع‌هاي پيچيده‌تر بايد از راهبرد‌هايي استفاده شود كه، علاوه بر گسترش دادن به حافظه فعال يا كوتاه مدت، به يادگيرنده كمك كنند تا اطلاعات جديد را معني‌دار سازد و به طريقي آنها را به حافظه درازمدت بسپارد كه براي مصرف آتي در دسترس و به راحتي قابل بازيابي باشند. از جمله راهبردهای سازمان دهی برای موضوع های پیچیده می توان موارد زیر را نام برد: تهیه سرفصل های یک کتاب یا فهرست عنوان های آن، دسته بندی اطلاعات جدید بر اساس مقوله های یا مفهوم های آشنا، استفاده از طرح درختی برای خلاصه کرد اندیشه هاای اصلی و نشان دادن روابط میان آنها، استفاده از نمودار گردشی برای توضیح و تشریح یک فرایند تولید پیچیده، واستفاده از نقشه مفهومی. نقشه مفهومی یکی از راهبردهای مهمسازمان دهی مطالب است. به همین دلیل، ما در زیر آن را توضیح می دهیم. . منبع: کتاب روشهای یادگیری دکتر سیف، فصل چهارم

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute