موسسه تند خوانی نصرت

روان نخواندن

برخی از کودکان در دبستان با مشکل جدی روانخوانی کتاب مواجه هستند

هرچند برخی از کودکان دچار خوانش پریشی هستند ، ولی بسیاری از آنها نمی توانند روان بخوانند و علت آن کار نکردن صـحیح معلم با وی می باشد . تمرینـات تندخوانی می تواند برای روان خواندن دانش آموزان ابتدایی بسیار مناسـب باشد . شما می توانید سرعت مطالعه فرزند خود را تست کنید و ببینید در یک دقیقه چند کلمه می خواند

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute