راه های مقابله با کندخوانی

راه های مقابله با کندخوانی چیست؟

برای یافتن راه های مقابله با کندخوانی در افراد لازم است ابتدا علت آن شناسایی شود. زمانی که علت کندخوانی به عدم اعتماد به نفس یا انگیزه ی فرد مربوط می شود می توان با ایجاد باورهای توانمندی در فرد ضمن تقویت اعتماد به نفس او، مهارت های خواندن را نیز در فرد افزایش داد. به طور کلی مهارت هایی که موجب تقویت حافظه و تمرکز می شوند می توانند از راه های مقابله با کندخوانی باشند. دانش آموز کندخوان نیازمند تمرین و تکرار بسیار است تا بتواند با این مشکل مقابله کند. معلمان می تواند با معرفی راه های مقابله با کندخوانی به دانش آموزان کندخوان و حمایت آنها، در جهت حل این مشکل به دانش آموزان کمک کنند.

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute