راهکار رفع افات مطالعه

چگونه تغییراتی در آفات مطالعه1داشته باشیم

اگر مطالعه خویش را بر اساس اصول علمی و پیشرفته مطالعه بنا سازیم، هرگز در درک مطالب با اشکال مواجه نخواهیم شد و دچار فراموشی و حواس پرتی و خستگی و بی علاقگی نخواهیم گردید و بازدهی خود را از مطالعه به میزان 100% خواهیم رساند. برای فردی که به فراگیری مهارتهای مطالعه پرداخته است، حواس پرتی و خستگی و بی علاقگی نخواهیم گردید و بازدهی خود را از مطالعه به میزان 100% خواهیم رساند. برای فردی که به فراگیری مهارتهای مطالعه پرداخته است، حواس پرتی و فراموشی مطالب مطالعه شده، همانقدر بی معنی است که فراموش کردن نام خود این فرد با علاقه فراوان به مطالعه می پردازد و چون به راحتی قادر به درک و به خاطرسپاری کامل مطالب برای همیشه می باشد، این امر نیز به اشتیاق او دامن می زند و بسیاری از اوقات خویش را به مطالعه و بهره برداری از آن و ابداع و اکتشاف اختصاص می دهد.برای چنین فردی شگفت آور است هر گاه نتوان به تمامی پرسشهایی که از متن مورد مطالعه می شود، پاسخ گفت: پس:

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute