موسسه تند خوانی نصرت

دیدن همه چیز

دیدن همه چیز در یک نگاه

وقتی در یک دوره تندخوانی نصرت شرکت می کنید : اگر معلم هستید می توانید با یک نگاه همه شاگردان و فعالیتهای آنها را ببینید ، اگر استاد دانشگاه هستید ، با یک نگاه اسم دو تا 3 نفر را هنگام حضور و غیاب ببینید ، اگر دکتر جراح هستید ، با یک نگاه تمام وسایل جراحی و یا محل جراحت را میبینید ، اگر خلبان هستید ، با یک نگاه دکمه های بیشتری را روی بورد می بینید ، و اگر راننده هستید ، عابرها و حرکتهای دور را با یک نگاه و بدون توجه جدی می بینید و اگر .... دوره های تندخوانی نصرت نام آوران هستی را دنبال کنید

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute