موسسه تند خوانی نصرت

دقیق خواندن

دقیق خواندن چیست؟

دقیق خوانی برای درک کامل مطالب مورد مطالعه و نگهداری بهتر آنها در حافظه و استفاده از آنها در مواقع ضروری در آینده انجام می گیرد. در این روش اطلاعات به صورتی منظم و منطقی در حافظه ذخیره می شوند. علاوه بر درک بیشتر مطالب، نگهداری بهتر آنها در حافظه و قابلیت استفاده بیشتر در آینده، دقیق خوانی اطمینان بیشتر از درک عمیق تر مطالب و کسب لذت از مطالعه را نصیب خواننده می کند

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute