موسسه تند خوانی نصرت

درک کامل و خلاقانه

چگونه تغییراتی در درک کامل و خلاقانه داشته باشیم

هدفی که برای دوره آموزشی یادگیری خلاق در نظر گرفته شده، بر مبنای تعریف آن تعیین گردیده است و آن عبارتست از : درک کامل و خلاقانه، به خاطر سپاری همیشگی تمامی مطالب و بدون فراموشی با یک بار یادگیری، افزایش سرعت مطالعه، و به خاطرآوری راحت و کامل. برای رسیدن به این هدف والا که موجب کسب 100 درصد بازدهی از مطالعه می گردد، برنامه ای تدوین گردیده است که طی صفحات آتی ارائه خواهد گردید. شایان گفتن است که اجرای برنامه آموزشی یادگیری خلاق و مهارتهای مطالعه تعیین گردیده است، برای هیچ یک از فراگیرانی که خواهان نیل به این هدف هستند، وجود نخواهد داشت.

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute